Toegang/ Sociale teams

Aanpak
 
In het land zijn de afgelopen jaren veel sociale teams onstaan. De sociale teams komen nu in de fase van de doorontwikkeling. De eerste geluiden dat ze niet werken en opgeheven moeten worden zijn er al. Maar is dit terecht? Het sociaal team wordt te vaak tot het ultieme doel verheven met onrealistische verwachtingen die nooit waargemaakt kunnen worden. Met alle kritiek en teleurstellingen ten spijt. Maar het sociaal team is geen doel op zich, maar een middel om de ondersteuning dichtbij de burger te brengen.

Maar werkt ‘het middel’ sociaal team nu al goed? Nee, nog niet altijd. Maar dat is ook logisch. De meeste teams zijn nog maar een paar jaar gestart. De goede vorm en inhoud moeten nog met elkaar gevonden worden. Hoe het sociaal team er idealiter uit moet gaan zien, gaan we nog verder vormgeven. Maar het kind nu al met het badwater weggooien is te prematuur. Wel moeten er stappen worden gezet en keuzes worden gemaakt.

coNpact levert graag een bijdrage aan deze stappen en keuzes vanuit de brede ervaring die is opgedaan met sociale teams en de duidelijke visie die hierbij is ontwikkeld. Dit zowel inhoudelijk als organisatorisch.

Ervaring

coNpact heeft inmiddels vanaf 2012 in negen gemeenten (Ede, Westland, Leerdam, Giessenlanden, Lingewaal, Neerijnen, Hardinxveld-Giessendam, Molenwaard en Woudenberg) ervaring mogen opdoen met het vormgeven van een brede toegang, sociaal team en een aanpak gericht op gedachte één gezin, één plan, één regisseur. Dit in een aantal gevallen al voor de transities in de vorm van pilots. In sommige gevallen was er al sprake van een jeugdteam en ging het om het ombuigen naar een team van 0-100. Tevens heeft coNpact een opdracht uitgevoerd als projectleider toegang/sociaal team voor een regio van zes gemeenten. Voor een vijftal gemeenten heeft coNpact een evaluatie/onderzoek uitgevoerd. (Geldermalsen, Leerdam, Westland, Stichtse Vecht, Wijdemeren)  Tevens heeft coNpact ervaring in de doorontwikkeling van het sociaal team in een drietal gemeenten. (Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam, Staphorst) Dit zowel inhoudelijk, organisatorisch als in de huisvesting.

Hierbij gaat het om de volgende zaken:
Vormgeven sociaal team:

 • Opstellen plan van aanpak. (doelgroep, doelen, resultaten, planning etc.)
 • Draagvlak creëren bij interne en externe partners.
 • Werving en selectie coördinator, teamleden sociaal team en coaches gericht op multiprobleemhuishoudens.
 • ​Afspraken organisaties (MEE, AMW, zorgkantoor, sociale dienst, jeugdhulpverlening, welzijnsinstelling, gemeente) over inzet en werkwijze in sociaal team.
 • Uitwerken en implementeren werkwijze, processen en mandaten met een vertaling in een handboek.
 • Begeleiden proces om te komen tot een registratie -en managementsysteem.
 • ​Begeleiden proces voor gezamenlijke huisvesting, ict en pr.
 • ​Opstellen privacyreglement en samenwerkingsconvenant.
 • Organiseren en leiden startbijeenkomsten.
 • Pilots begeleiden tijdens de uitvoering.
 • Inwerken coördinatoren sociaal team.
 • ​Voorzitten afstemmingsoverleg coördinatoren sociaal team.
 • Geven presentaties voor Raad, Wmo-raden, basisvoorzieningen, huisartsen etc. 
 • Voorzitten ronde tafel gesprekken organisaties en huishoudens.

Evaluatie
 • Opstellen evaluatiecriteria. (inhoudelijk, organisatorisch, monitoring)
 • ​Uitvoeren evaluaties met inbreng van burgers, medewerkers, gemeente en samenwerkingspartners.
 • ​Geven van aanbevelingen voor het vervolg.

Doorontwikkeling sociaal team:
 • ​Opstellen en implementeren plan van aanpak voor inhoudelijke en organisatorische doorontwikkeling.
 • Formuleren opdracht aan kernpartners voor doorontwikkeling sociaal team.
 • ​Begeleiden proces gezamenlijke huisvesting.