Referenties

Projectmanagement


Ik heb Nicole leren kennen toen zij in 2018 voor de gemeente Stichtse Vecht een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag opzette.Ze zocht Altrecht, als partner in dat proces, actief op en ze liet zich goed informeren. Goed gehumeurd en met een heldere visie en aanpak ten aanzien van haar opdracht, ging Nicole daarna voortvarend aan de slag. Ze bleek een belangrijke motor in het opzetten van een heldere aanpak en van samenwerking met belangrijke partners.

Mogelijkheden voor subsidie via ZonMw werden benut en de gemeente is in relatief korte tijd veel stappen verder gekomen. Hiermee is de samenwerking tussen zorgdomein en sociaal domein duidelijk verbeterd.
Ik kan iedereen een voortvarende projectleider en procestrekker als Nicole van harte aanraden.

Gerard de Valk, Altrecht, lid Regionaal Schakelteam voor mensen met verward gedrag Utrecht Midden West.Nicole staat voor resultaat. Met haar enthousiasme, daadkracht en charmante optreden weet zij beweging te creëren. Zij is snel van begrip en handelen. Inmiddels neemt zij heel veel ervaring mee in het sociaal domein en kan zij een goede brugfunctie vervullen tussen de gemeentelijke context en zorg- en hulpverlening. In Papendrecht heeft zij deze projectleidersrol goed vervuld en wellicht treffen we elkaar nog in een andere setting!

Anke Verkade, bestuurder Vivenz (opdracht projectleider doorontwikkeling sociaal team inhoudelijk, organisatorisch en huisvesting gemeente Papendrecht)


Nicole heeft in de afgelopen periode de rol van projectleider transformatie sociaal domein vervuld en deelgenomen aan de projectgroep die de Maatschappelijke Agenda in Hardinxveld-Giessendam heeft ingevoerd. Ik heb Nicole tijdens deze opdrachten leren kennen als een bevlogen doorpakker. Ze werkt zeer resultaatgericht en kan snel schakelen. Nicole is vaak een kritische tegenstem in het team die stevige discussies niet schuwt. Daarbij speelt ze nooit op de man maar uitsluitend op de inhoud. Daarbij zorgt ze altijd voor de nodige humor en relativering. Nicole brengt veel ervaring in vanuit andere opdrachten en weet deze goed te vertalen naar de context waarbinnen ze haar opdracht uitvoert. Kortom, een zeer prettige samenwerking!  

Johan Boonstoppel, projectleider MAG
 

Ik heb Nicole als een fijn en integer persoon leren kennen waarmee ik binnen de MAG uitstekend heb samengewerkt. Nicole heeft mede door haar enthousiasme en vakkennis bijgedragen aan het succes van de MAG en heeft daarin het voortouw gepakt samen met de collega’s van de Gemeente Hardinxveld. Daarnaast hebben we samen in de beoordelingscommissie gezeten voor de aanbesteding voor de penvoerder van de MAG ook daarin heb ik kennis gemaakt met haar vakkennis en ervaring in dit soort trajecten.
Daarnaast wil ik nog een kwaliteit van Nicole benadrukken ze maakt verbindingen tussen mensen en spreekt erg makkelijk voor een groep.
Nicole nogmaals bedankt voor de fijne samenwerking en wie weet tot ziens.

Dick Bender, lid klankbordgroep MAG

Gemeentelijke opdrachtgever:

De opdracht vanuit de gemeente Papendrecht was het begeleiden van het proces tot de benodigde en gewenste doorontwikkeling van het Jeugd- en Jongerenwerk.Tijdens het traject heeft Nicole de op dat moment juiste, benodigde rol ingenomen, waarbij ze goed aan kan voelen welke rol, in welke situatie en bij welke betreffende partij nodig is. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk gedragen visie die past in, en een versterking vormt van de rol van het JJW binnen de recente transitie en transformatie. Met als uiteindelijke producten een doorontwikkel plan en een hierbij passend uitvoerings/werkplan.
 
Jeugd -en Jongerenwerk:
Naast de benodigde kennis en kunde op het procesmatige kan Nicole tijdens de begeleiding ook goed mee op het niveau van uitvoering van het JJW. Die combinatie kom je niet vaak tegen. Ze kan abstractie en praktijk verbinden. Het geeft een extra push om je eigen ideeën over toekomst, kaders en koers goed te beargumenteren. Ze kan knelpunten vanuit een helicopterview ontleden en deze duidelijk verwoorden. Hierbij heeft ze een goed vermogen om hoofd -en bijzaken te scheiden. Nicole heeft een frisse en energieke kijk op vraagstukken, wat ons als team tot andere inzichten heeft gebracht. Ze is inhoudelijk betrokken, straalt veel energie uit en geeft dit ook.  Ze heeft sterke leidinggevende capaciteiten en een sterke persoonlijkheid.
“ Ik ben direct, transparant, hou er niet van om ergens omheen te draaien….” enkele statements van Nicole over haarzelf tijdens ons kennismakingsgesprek.Deze woorden heb ik heb ik meerdere mensen horen zeggen in een consultantfunctie en kwam er nadien achter dat bv transparantie niet altijd is wat het woord bedoelt.
Bij Nicole is dit 1op 1 van toepassing. Juist haar transparantie in combinatie met haar kennis, ervaring, dynamiek en betrokkenheid maakte dat wij - Stichting Jeugd - en Jongerenwerk Leusden- flinke stappen hebben kunnen maken in de transitie van onze organisatie. 
De impact hiervan werkte tevens door op onze partners en gemeente. Nicole is een trouble shooter pur sang en tevens een aangenaam en betrokken mens.

Flip Mijzen voorzitter bestuur (opdracht kwartiermaker/interim-manager)
  
 
Nicole heeft in 2015 als interim projectleider jeugdhulp binnen de Hoeksche Waard (5 gemeenten) gewerkt. Als bagage nam ze al kennis mee om te werken in het samenwerkingsverband jeugdhulp Zuid Holland Zuid (17 gemeenten) waar de Hoeksche Waard deel van uitmaakt. Op deze manier bleven  de know-how en korte lijntjes intact.
 
Nicole’s aanpak kenmerkt zich door duidelijkheid, transparantie en niet bang te zijn voor discussie en andere nieuwe paden. Hierdoor heeft ze een bijdrage gehad in het eerste zeer uitdagende jaar van jeugdhulp met verantwoording bij de gemeenten. Dit door de jeugd centraal te stellen, daar doen we het samen voor!
 
Nogmaals dank voor je positieve energie en professionaliteit; mensen maken het verschil.
 
Pieter Paans – Bestuurlijk trekker jeugdhulp Hoeksche Waard (opdracht interim-projectleider jeugd)

“Nicole is een snelle denker, werkt in hoog tempo en beschikt over een helicopterview over de volle breedte van het sociaal domein en heeft daardoor goed zicht op de belangrijke integrale thema’s. Daarnaast heeft ze ruime ervaring en kennis met name op het gebied van de Wmo en de jeugdhulp. Nicole is een goede en scherpe debater, maar houdt wel altijd oog voor de verbinding en de relatie met anderen. Ook is zij in staat om een goede balans te vinden tussen de inhoud van het werk en de portemonnee die daar bij hoort.
Ik kijk met veel plezier terug op onze samenwerking, zeker ook omdat daarin naast hard werken ook ruimte voor relativering en lachen was.
 
Nico Stolk
Controller sociaal domein Hoeksche Waard  (opdracht interim-projectleider jeugd)

Tijdens mijn zwangerschapsverlof heeft Nicole mij als Projectleider Jeugdhulp vervangen. Door haar kennis, ervaring en netwerk verliep deze overdracht snel en soepel. Nicole weet van aanpakken, is to-the-point en werkt altijd vanuit de transformatiegedachte. Ze heeft niet alleen de boel draaiende gehouden, maar heeft in deze korte periode ook een stevige basis gelegd voor het vervolgtraject voor de transformatie in de Jeugdhulp. Dit in goed overleg, waardoor ik na een zorgeloos verlof weer op een rijdende trein kon stappen.
Bedankt Nicole!
 
Margriet Rietveld
Projectleider Decentralisatie Jeugdhulp Hoeksche Waard (opdracht interim-projectleider jeugd)Gekregen bij afscheidsetentje als projectleider jeugd en sociaal team voor de regio AV:
 
Nicole
 
Onverschrokken…. de regio bij elkaar houden
Ontiegelijk enthousiast… over sociale teams
Onverwoestbaar… doortrekken na vakantie zonder slapen
Ontelbaar… keer de gemoederen sussen
Onbetwist….winnaar in snellezen van de e-mails op de telefoon
Ontegenzeggelijk…moeite gedaan om ons af te leiden
Ontstressen….op de golfbaan en ons de fijne kneepjes leren
Onvermoeibaar…geslaagd de vaart er in te houden
Onontkoombaar…soms hier en daar te snelle stappen
Onvervangbaar…nee dat niet, maar
Onzettend…bedankt voor je openheid, persoonlijke betrokkenheid en je wil er iets van te maken.
 
Groeten van de meiden van Jeugd AV; Dianne, Francisca, Jacqueline, Jolande, Lise en Nicoline
(opdracht interim-projectleider jeugd)

Het afgelopen jaar heb ik op een bijzondere prettige wijze samengewerkt met Nicole. Nicole kan op allerlei niveaus sterk acteren. Nicole is een visionair, weet waar de stip op de horizon is en hoe deze stapsgewijs te bereiken is. Ze is vernieuwend,  heeft een scherpe focus en is koersvast.  Nicole is een terriër,  laat niet los, is betrouwbaar in de afspraken en zorgt ervoor dat de anderen ook de afspraken nakomen. In gesprek is ze helder, kordaat en to the point. Brengt haar voorstellen met enthousiasme en beslistheid. Weet tevens de gesprekspartners te overtuigen van de koers die uitgezet is. Dit gebeurt op een respectvolle wijze.
 
Nicole is duidelijk in haar mening en zegt ook wanneer ze ergens niet mee eens is. Ze heeft veel kennis en kunde in huis en deze gebruikt ze op een prima manier in discussies. Nicole gebruikt heldere voorbeelden om haar ideeën/ visie kracht bij te zetten. Nicole luistert goed wat de ander zegt, vraagt door wanneer het voor haar niet duidelijk is.
 
Nicole heeft het afgelopen jaar regionaal allerlei mijlpalen geformuleerd waar ze direct bij betrokken is geweest. Is de kapitein op het schip, hakt knopen door, neemt concrete beslissingen en zorgt voor voortgang in moeilijke processen. Al met al een bijzondere goede ervaring om met Nicole een jaar op te trekken! Dank je wel.
 
Pieter Nuij, Coördinator sociaal team Gemeente Zederik (opdracht projectleider sociaal team regionaal)

"Nicole heeft in Ede als projectleider Awbz/Wmo succesvol de decentralisatie van Awbz-taken op gebied van begeleiding voorbereid. Daarbij heeft zij samen met een groot aantal betrokken organisaties samenwerkingspilots opgestart. Verder heeft Nicole in een kort tijdsbestek het idee om te komen tot sociale wijkteams omgezet in een tweetal sociaal teams. Als opdrachtgever heb ik veel waardering voor de slagvaardigheid én zorgvuldigheid waarmee Nicole deze projecten heeft aangepakt. Nicole is in staat om van bestuur tot uitvoering iedereen te enthousiasmeren en ondertussen ook resultaatgericht door te pakken. Een gave!"
 
Frits Dreschler, programmadirecteur transformaties Ede (opdracht projectleider AWBZ)


 
Ik heb Nicole vanuit verschillende trajecten meegemaakt. Het afgelopen jaar is het haar als projectleider jeugd voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gelukt om gebaande paden te doorbreken waardoor het gewenst resultaat is behaald. Door open vragen te stellen, te luisteren, zich te verdiepen in de mens en de materie, maar altijd met het oog gericht op het resultaat. Het nemen van beslissingen is geen probleem, als het maar bijdraagt aan het resultaat dat behaalt moet worden.
 
In een andere rol als kwartiermaker sociaal team voor onze gemeente heeft ze weer andere kwaliteiten laten zien. In deze rol was het belangrijk om alle partijen bijeen te brengen, afspraken te maken en daar de juiste coördinatie op te krijgen. Ook dit is met succes afgerond waardoor er nu een sociaal team aan de slag is. Ook bij problemen denkt ze mee om tot een oplossing te komen. Als mens is Nicole een prettig persoon. Kortom bij mogelijke opdrachten zal ik zeker aan haar denken! 
 
Sandra Maas Leidinggevende cluster Beleid en Ontwikkeling  Gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(opdracht projectleider jeugd regionaal/ kwartiermaker sociaal team lokaal)

 
In de gemeente Leerdam is in 2012 gestart om te komen tot een sociaal team. Nicole heeft eerst een plan van aanpak gemaakt en heeft vervolgens als kwartiermaker gefungeerd om te komen tot een sociaal team in een 40+ wijk in Leerdam. Als projectleider van het sociale wijkteam houdt Nicole ook goed de vinger aan de pols. Uiteindelijk heeft de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden het sociaal team opgenomen in de regionale beleidsnota. Niet als blauwdruk, omdat elke gemeente anders is. Maar wel als good practice en inspiratiebron voor de overige gemeenten.

Petra Groenweg, oud-wethouder Leerdam (opdracht projectleider multiprobleemhuishoudens/sociaal team)
 

"Nicole ik kijk terug op een geweldige samenwerking met af en toe hilarische momenten. Voor 2015 wens ik je uitdagende opdrachten toe."
 
Dikky van de Bijl, beleidsmedewerker Neerijen (opdracht kwartiermaker sociaal team)
 

 
Nicole Veuger is een bevlogen, enthousiaste stimulator in o.a. het project ‘Achter de voordeur geweest.’ Zij is een prettige projectleider om mee samen te werken en een project te starten en tot een goed einde te brengen in structuur en resultaten. Met haar overtuigingskracht en enthousiasme weet zij mensen over de streep te trekken en te enthousiasmeren. Een projectplan is helder de SMART doelen zijn helder.
Kernwaarden zijn voor haar kwaliteit, professionaliteit en resultaatgerichtheid.
 
Johan den Hartog, Teamchef wijkteam Vijfheerenlanden Politie District AV (projectleider multiprobleem huishoudens)
 

 
Nicole heeft de rol van procescoördinator van 2013 tot maart 2015 vervuld met daarin als opdracht te zorgen voor een sluitende keten vooruitlopend op de sociale teams.
Op doortastende wijze heeft ze goede veranderingen tot stand gebracht.
 
De organisaties zijn op een adequate wijze betrokken bij het proces, het regiesysteem is verder uitgebouwd en gebruikt, het CJG-netwerk 0-23 is omgevormd tot een ring van signaleerders met een harde kern in het sociaal team. Omdat Nicole voldoende energie heeft om meerdere opdrachten tegelijk te vervullen, heeft ze dit tegelijk gedaan met het project ‘achter de voordeur’ (multiprobleem huishoudens). Hierbij heeft ze niet alleen het project uitgerold, maar ze heeft ook ‘tussen de oren van de medewerkers’ al een verandering bewerkstelligd richting de transformatie van de zorg.
 
Nicole heeft het vermogen om als procescoördinator overzicht te houden over partijen, hen aan te sturen, maar ze is ook inhoudelijk goed op de hoogte, zodat ze partners ook kan ondersteunen bij een inhoudelijk probleem. Deze combinatie van praktijk, aansturing en procesbewaking is bijzonder. Daarbij heeft Nicole ook een aantal karakter eigenschappen die bijzonder goed helpen om een klus voortvarend op te pakken: sterk kunnen sturen als het nodig is; doorpakken (tempo maken); energiek; sterk in (het maken van) presentaties (goede toon in politieke omgeving); altijd vrolijk.
 
Iedere goede eigenschap heeft valkuilen en dat is bij Nicole ook zo. Soms wordt er iets te sterk gestuurd, wordt er iets te veel tempo gemaakt en blijft ze energiek als anderen al afgehaakt zijn. Dit is nauwelijks negatief te noemen, want als een proces voortvarend moet worden opgepakt en er tijdsdruk op het project is, dan heeft Nicole in ieder geval de klus op tijd geklaard.
 
Nicoline Emck, Beleidsmedewerker Jeugd Gemeente Leerdam (opdracht procescoördinator 0-100)
 

 
Tijdens mijn werk als coördinator van een sociaal team werd ik ondersteund en aangestuurd door Nicole als projectleider. Nicole werkt snel, accuraat en is vooruitstrevend. Nicole heeft een gezonde dosis humor en is uitermate doortastend en energiek. Ze weet deze kwaliteiten in anderen aan te boren en zo medewerkers te enthousiasmeren en in hun kracht te zetten. Het team en ik zullen haar kennis en kunde missen! 

Danielle Laros, coordinator sociaal kernteam Westland (opdracht kwartiermaker sociaal team)

 

Ik heb Nicole ervaren als een zeer doelgerichte, energieke, verbindende en prettig communicerende projectleider. De door haar opgestelde rapportage is een voorbeeld voor goede verslaglegging, zowel qua vorm als inhoud.
 
Hans van den Heuvel, Zorginkoper AWBZ met als aandachtgebied wijknetwerken en samenwerken met gemeenten (opdracht projectleider multiprobleemhuishoudens/sociaal team)
 
 

“Nicole Veuger is heel goed in het vlottrekken van stagnerende ontwikkelingen. Met haar overtuigingskracht en enthousiasme weet ze mensen over de streep te halen en het enthousiasme over te dragen. Haar rapporten zijn helder en compact en zij weet van doorpakken. Zij is een liefhebber van snelle doorloop zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen”

Opdrachtgever gemeente Opmeer (procesbegeleider brede school)"Nicole is enthousiast, flexibel en levert op basis van de opdracht een goed kwalitatief eindproduct. Ook is het proces met externe partners fijn verlopen. Wij kunnen aan de slag en hebben dankzij Nicole samen met partners een goede start gemaakt met een voor onze gemeente 'nieuwe  werkwijze'. De samenwerking is zeer prettig verlopen en voor herhaling vatbaar!"

Opdrachtgever gemeente Haaren (projectleider aanpak overlastgevende jongeren)
 


Nicole Veuger heeft in de gemeente Bernisse als kwartiermaker mede aan de wieg gestaan van de Brede school Bernisse. Nicole heeft een heel praktische manier om samenwerking tussen partijen van "goede bedoelingen" naar "realistische uitvoering" te brengen. Daarbij is ze enthousiast en betrokken, maar ook consequent en betrouwbaar. Haar manier van werken heeft in Bernisse gezorgd voor een stevige fundering waarop de Brede school verder uitgebouwd kan worden.
 
Opdrachtgever gemeente Bernisse (opdracht procesbegeleider brede school)
 
 
 
In 2011 is door Nicole Veuger inhoudelijk bijgedragen aan het door-ontwikkelen van het inhoudelijk concept van de Brede School Zuidland. In het proces trad Nicole zeer daadkrachtig en deskundig op de voorgrond en toonde veel kennis om zo gezamenlijk met de participanten, de opdrachtgever en de architect te komen tot een inspirerende Brede School. Ik durf te beweren dat zonder de inbreng van Nicole de voorziening in Zuidland een aantal kansen gemist had. Naast de inhoudelijke inbreng is Nicole ook als persoon erg betrokken bij de opgave en schroomt niet haar mening te geven, haar open en directe benadering heb ik als prettig ervaren.
 
Evert van Kampen, architect Bladgroen (opdracht procesbegeleider brede school)
 
 
Interim-management

Nicole zorgt ervoor dat haar medewerkers en opdrachtgevers krijgen wat ze nodig hebben en dat is vaak niet wat ze vragen. Vanuit menselijke interesse en inzicht ziet Nicole waar het werkelijk om gaat bij de mensen waarmee ze werkt en de opdrachten die haar voorgelegd worden. Menselijkheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid maar vooral ook gedrevenheid, enthousiasme, kennis van zaken, daadkracht, zakelijkheid en samenwerken typeren haar. Als medewerker van Nicole wist ik wat ik aan haar, kreeg ik kansen, was er humor en werd ik geïnspireerd en gemotiveerd om vooral mijn kwaliteiten te benutten. 

Hendrik van de Wal, adviseur werk Segment 
 
Ik heb Nicole leren kennen in haar rol als vakdirecteur bij Segment. Nicole is het type leidinggevende die duidelijk aangeeft wat zij van haar medewerkers verwacht, maar daarbij ook tevens vraagt wat de medewerkers hiervoor nodig hebben. Ze staat open voor eigen inbreng en ideeën en geeft hierbij de medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid en ruimte. Ze is duidelijk en direct in haar communicatie. Ze staat zeker haar “mannetje”. Ik heb fijn en prettig met Nicole samengewerkt.

Bart Vorster (voormalig teamleider Ruimte Segment Groep)
 
Nicole Veuger was mijn mentor in een van mijn eerste banen als junior adviseur bij E&S . Ze heeft mij ontzettend veel geleerd en een basis gelegd waar ik nu nog dagelijks van profiteer. Nicole is kritisch op het juiste moment, gaat confrontaties waar nodig niet uit de weg, maar de menselijke kant komt altijd op de eerste plaats.
Dit maakt dat ik haar nu nog steeds regelmatig zie. Die goede relatie heeft ze ook met haar opdrachtgevers. In haar werk vind ik dat Nicole bijzonder goed is in het creëren van overzicht door het stellen van de juiste vragen en door dingen met elkaar te combineren. Ze kan buiten de bestaande kaders denken, waardoor ze vaak met onverwachte, verrassende oplossingen komt. Haar kritische blik maakt dat ze hoge kwaliteit levert, waardoor ze opdrachten altijd naar grote tevredenheid van opdrachtgevers afrondt.

Marije Top, projectmanager gemeente Utrecht
 
 
Beleidsadvisering

 
“Nicole Veuger levert voor ons veel toegevoegde waarde. Met respect voor onze wensen en oog voor de lokale situatie slaagt zij er snel in samen met ons tot ordening van de gedachten te komen en een effectieve aanpak te realiseren. Door de ondersteuning kwamen we tot een bondig beleidsstuk, dat ons enorm heeft geholpen om de Wmo in de breedte tot een succes te maken. We maakten daarom graag weer gebruik van de ondersteuning bij de evaluatie van het vorige plan en het opstellen van het nieuwe beleidsplan.”

Opdrachtgever gemeente Elburg (opdracht procesbegeleider Wmo beleidsplan / beleidsplan sociaal domein)


Nicole Veuger heeft in 2012 een gecombineerde nota Wmo- Volksgezondheid opgesteld in samenwerking met vele maatschappelijke partijen. Zij heeft een vlotte manier van werken en weet van doorpakken. Zij zorgt ervoor dat het beleid aansluit bij de ideeën die er leven op de werkvloer en weet draagvlak te creëren zodat ook de uitvoering tot stand zal komen.

Opdrachtgever gemeente Steenbergen (opdracht procesbegeleider Wmo beleidsplan)