Beleidsadvisering

Aanpak

Op alle beleidsterreinen op het gebied van het sociaal domein zijn er (wettelijke) kaders te benoemen, spelen er diverse ontwikkelingen en heeft de gemeente te maken met een divers palet aan externe partners. De (subsidie) relatie is met al deze partners ook weer verschillend. Een dynamische omgeving die nog wordt versterkt door de politieke context.

coNpact heeft veel ervaring om zich in deze omgeving te bewegen en om te gaan met verschillende belangen. Ik kijk integraal en kan beleidsterreinen aan elkaar koppelen, maar ook overstijgend over sectoren heen kijken. Er wordt niet alleen naar de inhoud gekeken, maar ook naar het proces.

conPact levert een advies met meerwaarde door het inbrengen van actuele kennis en verschillende invalshoeken, door een vertaling te maken van beleid naar praktijk en door te kijken vanuit een helikopterview. Maar ik zorgt er ook voor dat u zonder mij verder kunt!  coNpact werkt vanuit de visie dat een externe adviseur een instrument is om te komen tot een gedragen beleidsnota. Uiteindelijk moet de gemeente samen met partners de beleidsnota tot uitvoering brengen. coNpact heeft een faciliterende rol om te komen tot deze beleidsnota. Deze is helder en compact en geeft antwoord op vragen als: waar willen we heen, welke resultaten willen we behalen, hoe gaan we dit doen en in welk tijdsbestek, met wie gaan we dit doen en wat gaat het kosten.
 
Ervaring

coNpact heeft ervaring als beleidsmedewerker bij  een gemeente, landelijke koepelorganisatie voor MEE, justitiële behandelinrichting en een provinciale welzijnsinstelling.

Als adviseur heeft ze diverse beleidsopdrachten uitgevoerd en beleidsnota’s opgesteld voor gemeenten op het terrein van: integraal jeugdbeleid, Wmo, participatie, onderwijs, kunst en cultuur, verslavingszorg, armoedebeleid, gezondheidsbeleid, sociaal-cultureel werk, kinderopvang en accommodatiebeleid.